Vedtægter

VEDTÆGTER FOR METROPOLIS KUNSTFORENING FOR LÆGEPRAKSIS

Gældende efter generalforsamling 2017

Foreningens navn:
METROPOLIS – kunstforening for lægepraksis.

Foreningens formål:
Foreningens formål er at skabe øget interesse for
kunst blandt foreningens medlemmer.

Medlemsforhold:
Som medlemmer kan optages alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger og hospitalsansatte læger samt lægernes ægtefæller/partnere og personale. Medlemskab opretholdes under orlov og ved pensionering.

Indmeldelse sker ved indbetaling af det årligt vedtagne kontingent. For at være berettiget til deltagelse i årets lodtrækning må indmeldelse, med indbetaling af fuldt årskontingent, være sket senest 2 måneder før regnskabsårets afslutning.

Foreningens midler:
Foreningens midler tilvejebringes dels ved medlemskontingent, dels ved tilskud fra fonde m.v. Udover kontingentet kan der i nogle tilfælde blive tale
om at opkræve betaling for deltagelse i arrangementer.

Kontingent:
Det årlige kontingent fastsættes på foreningens årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet indbetales til foreningens bankkonto for et år ad gangen.

Regnskab:
Foreningens bestyrelse har ansvaret for regnskabets førelse og regnskabet skal forelægges til godkendelse
på den årlige generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningens aktiviteter:
Til opfyldelse af foreningens formål tilbydes medlemmerne forskellige arrangementer og aktiviteter
i årets løb. Det kan eksempelvis dreje sig om udstillingsbesøg, besøg på gallerier, på værksteder eller hos kunstnere samt udstilling af kunstværker i forbindelse med den årlige generalforsamling.
Det tilstræbes, at antallet af kunstgenstande til bortlodning svarer til mindst 10% af det gennemsnitlige medlemstal i det forløbne år.

Foreningens medlemmer kan medbringe gæster til foreningens aktiviteter, for så vidt der er plads, idet foreningens medlemmer har fortrinsret til deltagelse, og mod betaling af et af bestyrelsen fastlagt beløb.

Regler for fordeling af kunstgenstande:
De indkøbte kunstgenstande fordeles blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling ved auktion (læs mere under punktet: auktionsprincippet). Alle medlemmer, der har betalt fuldt kontingent og har mindst 2 måneders medlemskab kan deltage i auktionen. Ved fravær fra generalforsamlingen kan deltagelse foregå via fuldmagt. Kunstgenstande skal være afhentet senest 3 måneder efter bortlodningen.

Foreningens ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for en periode af 2 år. 3 medlemmer vil være på valg i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Desuden vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år. Samtidig vælges foreningens revisor for en periode af 2 år. Genvalg er muligt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen holder møder efter indkaldelse fra formanden eller mindst to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Foreningen tegnes udadtil af 2 bestyrelsesmedlemmer: dels af formanden eller næstformanden og dels et andet bestyrelsesmedlem i foreningen.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel og indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt det forgangene års regnskab. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. En afstemning kan foregå skriftligt hvis et medlem ønsker dette. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende (i hans fravær næstformandens).

Den ordinære generalforsamling følger en fast dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt
8. Lodtrækning

Extraordinær generalforsamling kan indkaldes af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller efter skriftlig begæring fra mindst 10 % af medlemmerne. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til mødet senest 3 uger efter begæringens fremkomst. Indkaldelse til extraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med 14 dages varsel.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage før en generalforsamling. Ved fravær fra generalforsamlingen kan deltagelse foregå via fuldmagt. Kunstgenstande, der ikke er afhentet senest 3 måneder efter bortlodningen tilfalder foreningen.

Opløsning:
Opløsning af kunstforeningen kan kun ske på en generalforsamling som samtidig træffer beslutning om kunstforeningens midler. 

København d. 1.3.2017

Comments are closed.